بر اساس تحقيقات انجام شده ،كودكاني كه در رياضيات دشواري يادگيري دارند،معمولا در ادراك فضايي دچار مشكل هستند.

 

بر اساس تحقيقات انجام شده ،كودكاني كه در رياضيات دشواري يادگيري دارند،معمولا در ادراك فضايي دچار مشكل هستند.

فعاليت هايي كه جهت افزايش حس جهت يابي مكاني و فضايي مي توان انجام داد .

1-تمرينات گام :

الف – گام به جلو

ب – گام به عقب

د – گام به پهلو

ر – تقليد راه رفت حيوانات

ز- تقليد حركت در فضا

ف – راه رفتن متقاطع

Related posts