انگشت شما را محکم در دستش نگه می دارد

 

انگشت شما را محکم در دستش نگه می دارد

کودک هنوز نمی تواند درک کند که دستانش مستقل از بدنش هستند از حدود هفته ۶ کم کم شروع به باز کردن دستانش می کند

حدود هفته هشتم دست باز و از ضربه زدن به اسباب بازی های آویزان لذت میبرد یک جغجغه بدهید تا دستانش را بهم وصل و به حالت قلاب درآورد

در چهارماهگی

با اراده و منظور کار میکند در این زمان دوتا دستش را باور می کند

در ۵ ماهگی

کودک دنیای لمس کردن را با دست کشف می کند فهم او بهتر شده و قادر به نگه داشتن اسباب بازی با انگشتان بوده و حتی میتواند با کف دست لمس کند

اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر می دهد و هرچه به آخر ماه نزدیک می شود مهارت نصب کردن لگوهای خانه

Related posts