است؟! ممکن است دوتا کوارتر (همان ربع یا یک چهارم)جابجا شده باشد

 

است؟! ممکن است دوتا کوارتر (همان ربع یا یک چهارم)جابجا شده باشد

نگرش جامعه ی متمدن امروزی

نسبت به

درگیری های جسمی حرکتی کودک من

بسیار بیمارگونه تر از این درگیری های اندک می باشد

گاهی اوقات

این نگرش بیمارگونه و متاثر کننده

را در حالات مختلف مردم می توان دید

خصوصا

Related posts