آيد.

 

آيد.

اختلالات حركتي:كودكان داراي اختلالات نوشتن ممكن است هماهنگي حركتي ضعيفي راازخودنشان ميدهنداين كودكان دراستفاده ازدستهايشان براي فعاليت هايي كه مستلزم تنظيم ظريف حركات است بامشكل مواجه مي شوند.

_عوامل محيطي:شرايطي محيطي مانندطبقات اجتماعي،اندازه خانواده،منطقه جغرافيايي،دوزبانه بودن،شيوه هاي فرزندپروري والدين،جوخانواده ،محروميت اقتصادي،سطح تحصيلات والدين وعوامل انگيزشي مي تواندبطوركلي باپيشرفت تحصيلي ودروسي كه برمهارتها نوشتن متكي است،درارتباطند.

_عوامل رفتاري: فزون كنشي،حواس پرتي وبي توجهي ازجمله رفتارهايي است كه باعث بروزمشكلات نوشتاري وياتداوم آن مي گردند(بشاورد،1382)

مقایسه ملاکهای تشخیصی اتیسم در DSM-4   و DSM-5

بر اساس  DSM-4تفکیک اختلال اتیسم،سندرم آسپرگر،اختلال رت واختلال تجزیه ی کودکی از یکدیگر بسیارمشکل است.در بعضی موارد متخصصان،درصورت دسترس داشتن به گذشته فردآسان تر می توانستند این اختلالات را از هم تفکیک کنند،اما

Related posts